Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Tak, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka, dostarczonych w formularzu zgłoszeniowym do uczestnictwa w „Warsztatach Umiejętności”: Imię i nazwisko dziecka, numer telefonu, adres e-mail przez Administratora Danych Osobowych – Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mateusza Ap. i Ew. ul. Ostródzka 172, 03-289 Warszawa, e-mail: events@misjagabriela.pl.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Zostałam poinformowana, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem zajęć artystycznych pod nazwą „Warsztaty Umiejętności”.

Informacja dla uczestników wydarzeń artystycznych „Warsztaty Umiejętności” o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Warszawie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka św. Mateusza Ap. i Ew. ul. Ostródzka 172, 03-289 Warszawa zwana dalej Organizatorem
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych pod nazwą „Warsztaty Umiejętności” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych może skutkować odmową Organizatora w uczestnictwie w „Warsztatach Umiejętności”.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji „Warsztatów Umiejętności”.
 5. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  – przez czas trwania zajęć artystycznych „Warsztaty Umiejętności”, nie mniej niż 3 lata.
  – czas przechowywania danych osobowych może ulec zmianie ze względu na przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.