Przekaż darowiznę na rzecz Misji Gabriela.

Jaką formę może mieć darowizna? 

Osoby, które wspierają kościół nie tylko duchowo, ale i finansowo lub rzeczowo, mogą zmniejszyć swoje zobowiązanie w podatku dochodowym. Ustawodawca przewidział bowiem dla nich dwa odliczenia, czyli tzw. darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła, regulacji, których nie znajdziemy w przepisach podatkowych oraz darowizny na cele kultu religijnego. Przykładowo darowizna na remont, czy budowę kościoła, a także jego niezbędnego wyposażenia jest darowizną na cele kultu religijnego. Gdyby jednak była ona przeznaczona na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy, mieści się już w ramach darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze.

Darowizna finansowa

Odliczenie darowizn na cele kultu religijnego zostało uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa wskazuje wprost, iż dochód stanowiący podstawę opodatkowania ulega pomniejszeniu o wartość darowizn przekazanych na cele kultu religijnego. Jego wysokość nie może przekroczyć 6% dochodu. Odliczeniu podlegają darowizny jedynie przekazane w danym roku. W przypadku darowizn pieniężnych należy posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie jest tutaj możliwe przekazanie gotówki np. w kasie danej instytucji.

Darowizna rzeczowa

Jeżeli natomiast darowane są rzeczy, należy posiadać dokument, z którego jednoznacznie wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Powyższe informacje winny znaleźć się na jednym dowodzie. Przy darowiznach rzeczowych należy dokonać ich wyceny.

Dla kogo odliczenie?

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O i następnie przenosi do zeznania rocznego. W PIT/O, oprócz wartości darowizny, obowiązkowo należy wskazać także kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Wykazanie ulgi z tytułu danej darowizny w jednym zeznaniu podatkowym (np. PIT-28) powoduje, że podatnik nie może jej powtórnie wykazać (w stosunku do tej samej darowizny) w innym zeznaniu (np. PIT-37).

Dane do przelewów z Polski:


Parafia Rzymskokatolicka św. Mateusza

Apostoła i Ewangelisty
ul. Ostródzka 172
03-289 Warszawa

Numer konta:
15 1090 1841 0000 0001 2276 1350
Tytułem: Darowizna na cele kultu religijnego